Opatření ke snížení rizik při školní docházce v souvislosti s COVID – 19

OPATŘENÍ K ELIMINACI RIZIK V SOUVISLOSTI S COVID-19

Příchody do školy

                7.00 – 7.30 hodin

       1. a 4. ročník           7.30 – 7.40 h

            2. ročník                   7.40 –  7.50 h

            3. a 5. ročník           7.50 – 8.00 h

Odchody ze školy

     po obědě            11.45 – 12.00 h

            po svačině          14.30  – 15.30 h

      po ukončení výuky    ve 12.00 h

            Školní družina   14.30  – 15.30 h

Informace pro rodiče žáků ZŠ – obnovení provozu

V souladu s usnesením vlády č. 491 z 30. 4. 2020 je od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků I. stupně ZŠ ve školských zařízeních.

V ZŠ a MŠ Polevsko bude organizace vzdělávání probíhat takto:

 1. Vyučování v ZŠ bude probíhat ve skupinách maximálně do 15 žáků. (I. třída – 1. a 4. ročník – třídní učitelka Mgr. Irena Sojková, II. třída – 2. ročník – třídní učitelka Mgr. Markéta Hlaváčková, III. třída -3. ročník – třídní učitelka Bc. Magdaléna Kudláčková, IV. třída – 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Dagmar Kučerová)
 2. Příchod do školy 1. a 4. ročník v 7.30 – 7.40 h, 2. ročník v 7.40 – 7.50 h a 3. a 5. ročník v 7.50 – 8.00 h
 3. Délka vyučování – 1. a 2. s 4. ročník od 8.00 h – 11.45 h; 3. a 5. ročník 8.05 h – 11.50 h.
 4. Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu.
 5. Školní družina – Z organizačních a personálních důvodů nelze zajistit ranní družinu. Odpolední družina bude zajištěna ve dvou oddělených skupinách a to v čase od 12.00 h – 15.30 h.– 1. skupina – 1. ročník – pod vedením Bc. Miroslavy Panuškové– 2. skupina – 2. ročník – pod vedením Lenky Kučerové. Pro žáky 3. – 5. ročníku nelze organizačně ani personálně ŠD zajistit.
 6. Školní jídelna

Obědy budou zajištěny pro přihlášené žáky do ŠD (1. a 2. ročník). Stravování bude probíhat v oddělených skupinách dle požadovaných hygienických doporučení.

Přihlášení žáků k docházce od 25. 5. 2020 je třeba nahlásit do 18. 5. 2020 třídnímu učiteli. Žáci musí první den nástupu do školy doložit vyplněné a potvrzené čestné prohlášení. V období od 25. 5. 2020 je třeba dodržovat hygienická opatření doporučená MŠMT a MZČR. Tato doporučení budou součástí informací pro rodiče.

Prosíme rodiče, kteří se rozhodnou své děti do školy neposlat, aby i tuto skutečnost třídním učitelům nahlásili.

Čestné prohlášení – viz odkaz:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni_ZS.pdf

Informace MŠMT k znovuotevření ZŠ:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_zs-1.pdf

Informace pro rodiče dětí MŠ – obnovení provozu

Ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko po dohodě se zřizovatelem rozhodla o obnovení provozu mateřské školy od 18. května 2020 s provozem 7.00 – 15.30 hodin.

Prosíme rodiče, aby své děti přihlašovali emailem, telefonicky, či SMS a před zahájením docházky odevzdali podepsané čestné prohlášení. Bez podepsaného čestného prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato. Přijatá opatření v MŠ a čestné prohlášení jsou v následujících odkazech:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/Opatření-k-zajištění-ochrany-zdraví-v-MŠ.pdf

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni_MS.pdf

Informace z MŠMT k znovuotevření MŠ:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_ms-1.pdf

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Zápisy dětí do mateřské školy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 4. května 2020 do 15. května 2020.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce podá přihlášku do MŠ jedním z těchto způsobů:

 • elektronicky do datové schránky: 2qdmgmz
 • elektronicky emailem: reditel@skolapolevsko.cz
 • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko

Přihláška k zápisu dítěte do mateřské školy je na tomto odkazu: https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2019/03/%C5%BE%C3%A1dost-o-p%C5%99ijet%C3%AD-do-M%C5%A0.pdf

Součástí přihlášky je potvrzení dětského lékaře, že je dítě očkováno podle očkovacího kalendáře. Bez tohoto potvrzení nelze dítě ve věku od 2 – 5 let přijmout do předškolního kolektivu.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku dle opatření MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zkráceno.

Ing. Robert Plaga, PhDr. ministr školství

Na základě výše uvedeného opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 ředitelka školy žádá zákonné zástupce dětí, jichž se týká zápis do 1. ročníku, aby si vytiskli formuláře k zápisu či podání odkladu a zaslali do školy:

 • elektronicky do datové schránky: 2qdmgmz
 • elektronicky emailem: reditel@skolapolevsko.cz
 • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko

v termínu od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Po ukončení nouzového stavu budou zákonní zástupci vyzváni k doručení další dokladů týkající se zápisu do ZŠ.

Formuláře k zápisu – 4 listy

Formulář k odkladu

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/03/ŽÁDOST-O-ODKLAD.docx

Žádost o ošetřovné dítěte

Potvrzení Žádosti o ošetřovné dítěte do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení vystaví ředitelka školy elektronicky na emailové adrese: reditel@skolapolevsko.cz .

Do emailu napište jméno dítěte, na které chcete vystavit potvrzení a od kterého data.

Potvrzená žádost Vám bude zaslána zpět na Váš emailový účet.

Žádost nelze vydat osobně.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Uzavření školy

Důležitá informace pro rodiče dětí MŠ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  ředitelka školy rozhodla o uzavření mateřské školy od 16. března 2020 z důvodu  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Rodiče dětí a žáků si mohou na OSSZ vyzvednout nebo stáhnout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy)“  a předat svému zaměstnavateli.

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/03/Karantena_a_osetrovne.pdf

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy