TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ 4. 9. 2019

 1. ZAHÁJENÍ V 15.30 H

2. Organizace školního roku – (uvedeno v ŽK)

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 26. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 9. – 15. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

3. Školní řád – práva a povinnosti ZZ.

Práva zákonných zástupců žáka jsou:

 • být informován o prospěchu a chování svého dítěte
 • být informován o veškerém dění školy
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jeho dítěte
 • na svobodu projevu, při kterém musí respektovat práva jiných osob na poradenskou pomoc školy pro jejich dítě v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte

Povinnosti zákonných zástupců žáka jsou:

 • zajistit řádnou docházku svého dítěte do školy
 • na vyzvání ředitelky školy se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka
 • informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole ústně do 24 hodin a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce nebo notýsku – na straně omluvného listu
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
 • účastnit se třídních schůzek svolaných třídním učitelem (v případě časové zaneprázdněnosti sjednat s třídním učitelem náhradní termín)
 • Mobilní telefony jsou po dobu celého vyučování v nastavení vypnuto. Výjimečně může žák použít mobilní telefon po uděleném souhlasu učitele (pustit si o přestávce písničku, či ukázat foto v mobilu). Telefonická konverzace s rodiči se děje přes třídního učitele, žáci nesmí v průběhu vyučování telefonovat rodičům či zákonným zástupcům.
 • Je zakázáno pořizovat pomocí mobilního telefonu nebo jiného zařízení zvukové a video záznamy vyučování.

4. Školní klub

Od 1. 9. 2019 máme ve škole školní klub, který finančně zajišťuje MPSV. Z těchto prostředků byl vybaven školní klub (družina). Co to obnáší – potřebujeme od rodičů potvrzení o zaměstnání, nebo že jsou OSVČ. Kdo má již z května potvrzené, stačí donést, ostatní si budou muset zařídit razítko od svého zaměstnavatele (oba dva rodiče, nebo čestné prohlášení o tom, že rodič/ka je samoživitel/ka) na připravené formuláře. OSVČ si vyžádají potvrzení na OSSZ – opět formulář. Pokud je někdo veden na ÚP, vyžádá si potvrzení tam.

5. Erasmus

 • Od 1. 9. 2019 začíná mezinárodní projekt s Litvou a Lotyšskem. Délka trvání 18 měsíců. Projekt povede Mgr. Hlaváčková společně s Bc. Kudláčkovou. Budeme velice rádi, pokud nás podpoříte. Projekt je zaměřen na vytvoření zábavné platformy pro hlubší poznání historie obce Polevsko, okolí naší školy, objevování „zmizelých míst“
 • mezigenerační rozhovory mezi žáky a prarodiči – pamětníky, cílem bude přiblížit dětem život jejich dědečků a babiček
 • Prohloubení jazykových a IT dovedností skrz komunikaci s partnerskými školami z Litvy a Lotyšsko
 • Možnost poznat vrstevníky z partnerských škol, tzv.“ společná mobilita žáků“

 . K projektu máme v přízemí velkou nástěnku, na které Vás budeme pravidelně informovat. V květnu 2020 nás čeká první společné setkání u nás ve škole.

6. Škola v přírodě

Na závěr školního roku plánujeme školu v přírodě – termín od 22. – 25. 6. 2020 (pondělí až čtvrtek). Předběžná cena 2.000,- Kč. O škole v přírodě budete podrobně informováni na další třídní schůzce 21. 11. 2019. Nebudete potřebovat potvrzení od lékaře. Na třídní schůzce v dubnu budeme již vybírat peníze na školu v přírodě.

7. Termíny dalších třídních schůzek

21. 11. 2019, 14. 1. 2020 a 28. 4. 2020 vždy od 15.30 h. Upozorňujeme, že třídní schůzky jsou pro rodiče povinné, v případě nepřítomnosti si rodiče zajistí s třídním učitelem náhradní termín. Jsou uvedeny v ŽK.

8. Výročí školy 140 let

V září uplyne 140 let od otevření školy (1879) – v plánu je uspořádání dne otevřených dveří a oslava výročí. O termínu budete včas informováni, pravděpodobně konec října či začátek listopadu nějaký v pátek. Budeme velice rádi, pokud nám poskytnete nějaké staré fotografie z vašich školních let z této školy vaše i prarodičů, historky či vzpomínky.

9. Telefonní číslo – školní jídelna – odhlašování a přihlašování obědů – má nové telefonní číslo – 777 281 779. Pokud se nedovoláte, napište SMS.

10. Zájmové kroužky –

Po – kroužek AJ – Oliver Dobson

Út – kroužek NJ –  Sonja Perglerová – oba dva kroužky se platí.

St – dětská jóga – od 14.00 – 14.40 h v případě zájmu stihne i 5. r – M. Kudláčková

11. Tělesná výchova ZŠ – od 7. října 2019 probíhá TV v tělocvičně v Arnultovicích od

 8.00 h do 9.45 h, autobus zajištěn, dopravu hradí OÚ Polevsko. Vhodné oblečení do tělocvičny – sportovní obuv se světlou podrážkou a sportovní oblečení na převlečení.

12. Plánované akce pro rodiče

V rámci prevence bezpečného chování plánujeme přednášku o bezpečném chování na internetu a kyberšikaně, možná budete sami překvapeni, co vše vás může potkat. Starší žáci budou také poučeni, tak chceme, abyste tyto informace měli také. O termínu přednášky budeme včas informovat. A je dobré to nepodceňovat.

13. Pozvánka

Obec Polevsko plánuje výlet pro rodiče s dětmi v sobotu 14. 9. 2019 do MIRAKULA – zájemci o tento výlet se mohou přihlásit u paní starostky Martiny Rašínové. Dopravu hradí obec, vstupné si platí rodiče. Informační leták na nástěnce v mezipatře v šatně.

14. Informace třídních učitelů