Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy dětí do mateřské školy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 3. května 2021 do 14. května 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce podá přihlášku do MŠ jedním z těchto způsobů:

  • elektronicky do datové schránky: 2qdmgmz
  • elektronicky emailem: reditel@skolapolevsko.cz
  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko
  • osobně ve škole předá ředitelce školy nebo vhodí do poštovní schránky u hlavního vchodu

Přihláška k zápisu dítěte do mateřské školy je na tomto odkazu: https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2019/03/%C5%BE%C3%A1dost-o-p%C5%99ijet%C3%AD-do-M%C5%A0.pdf

Součástí přihlášky je potvrzení dětského lékaře, že je dítě očkováno podle očkovacího kalendáře. Bez tohoto potvrzení nelze dítě ve věku od 2 – 5 let přijmout do předškolního kolektivu.

Při žádosti o individuální vzdělávání dítěte, které bude mít od září 2021 povinné předškolní vzdělávání, je nutné nechat formulář také potvrdit lékařem.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko, příspěvková organizace stanovila  následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, že počet uchazečů v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 2 let až do začátku povinné školní docházky.

Zákonný zástupce přijímaného dítěte musí doložit vyjádření dětského lékaře – zda je dítě doporučeno k přijetí do mateřské školy, popřípadě za jakých podmínek.

Dítě musí být řádně očkováno dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Bez ohledu na níže uvedené bodové ohodnocení bude podle §34 odst.4  Školského zákona přijato vždy přednostně dítě čtyřleté pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy. Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Dle následující tabulky bude sestaveno pořadí přijímaných dětí.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší věk (dle data narození).

Školský obvod spádové mateřské školy zahrnuje obec Polevsko.

Tato kritéria byla vydána pro přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy