Schůzky rodičů MŠ 7. 9. 2021

 1. Přivítání a zahájení – uvedení Jany Kotěborské.
 2. Seznámení se školním řádem MŠ – příchody do 8.00 hodin, předávání dítěte osobně učitelce, odchody – po obědě nejpozději do 12.00 hodin, po svačině od 14.15 h do skončení provozní doby. Apelujeme na vhodnou obuv dětí a to ve vnitřních prostorách i při pobytu venku. Povinná školní výuka od 5 let – omlouvání dětí – po skončení nepřítomnosti v MŠ písemně do omluvného listu. Při plánované nepřítomnosti delší než tři dny (ozdravný pobyt s rodiči) je nutné napsat žádost o uvolnění z výuky a s dostatečným předstihem předat učitelce v MŠ, která pak předkládá žádost o uvolnění ředitelce školy ke schválení. Do tří dnů stačí písemně jen paní učitelce v MŠ. Nezapomeňte si odhlásit obědy. Děti, které nemají povinnou školní docházku, omlouvají rodiče ústně, telefonicky atd.
 3. Informace k provozu školy – Dítě s  příznaky infekčního onemocnění, nebude do MŠ přijato. Děti od 5 let mají povinnost se distančně vzdělávat.
 4. Odhlašování obědů –  probíhá komunikací s Zofii Doškářovou – E-mailem, WhatsApp. Paní učitelky nezařizují odhlašování. Informace o platbách jsou na našich webových stránkách a na nástěnce školní jídelny.
 5. Kroužky v MŠ – AJ v pondělí, NJ v úterý hned po obědě, Logopedická prevence v čtvrtek – dle rozpisu Olinky Mejtské.
 6. Dne 14. října proběhne vánoční fotografování.
 7. Náhradní oblečení v šatně a pro úplně nejmenší 1x ve třídě a 1x v šatně. Doporučujeme vhodné oblečení do MŠ a na pobyt venku. Rozebrat oblečení, které zůstalo z prázdnin. Na konci září bude nevyzvednuté oblečení předáno na charitu.
 8. Podzimní prázdniny jsou 27. – 29. 10. 2021 MŠ v provozu. ZŠ má 27.9. ředitelské volno, MŠ a ŠD v provozu.
 9. Předávání dětí – neprodlužovat.
 10. Aktualizace formuláře předávání dětí – telefonní čísla, změna adresy, osoby, které vyzvedávají dítě a další.
 11. Odpoledne bude zamčena brána na zahradu, prosíme vcházejte hlavním vchodem.