Provoz školy o letních prázdninách

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 12. 7. do 22. 8. 2021 bude škola uzavřena z důvodu rekonstrukce školní kuchyně a sociálních zařízení a zároveň čerpání řádné dovolené.

Od 23. 8. 2021 bude mateřská škola v provozu od 6.30 hodin do 16.00 hodin pro přihlášené   děti.  K docházce do MŠ o prázdninách je potřeba děti přihlásit do 18. 6. 2021 na email: sj.polevsko@seznam.cz

Školní družina o prázdninách není v provozu.

Odhlášení stravného během prázdnin není možné z důvodu omezeného provozu školy.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy dětí do mateřské školy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 3. května 2021 do 14. května 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce podá přihlášku do MŠ jedním z těchto způsobů:

  • elektronicky do datové schránky: 2qdmgmz
  • elektronicky emailem: reditel@skolapolevsko.cz
  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko
  • osobně ve škole předá ředitelce školy nebo vhodí do poštovní schránky u hlavního vchodu

Přihláška k zápisu dítěte do mateřské školy je na tomto odkazu: https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2019/03/%C5%BE%C3%A1dost-o-p%C5%99ijet%C3%AD-do-M%C5%A0.pdf

Součástí přihlášky je potvrzení dětského lékaře, že je dítě očkováno podle očkovacího kalendáře. Bez tohoto potvrzení nelze dítě ve věku od 2 – 5 let přijmout do předškolního kolektivu.

Při žádosti o individuální vzdělávání dítěte, které bude mít od září 2021 povinné předškolní vzdělávání, je nutné nechat formulář také potvrdit lékařem.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko, příspěvková organizace stanovila  následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, že počet uchazečů v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 2 let až do začátku povinné školní docházky.

Zákonný zástupce přijímaného dítěte musí doložit vyjádření dětského lékaře – zda je dítě doporučeno k přijetí do mateřské školy, popřípadě za jakých podmínek.

Dítě musí být řádně očkováno dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Bez ohledu na níže uvedené bodové ohodnocení bude podle §34 odst.4  Školského zákona přijato vždy přednostně dítě čtyřleté pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy. Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Dle následující tabulky bude sestaveno pořadí přijímaných dětí.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší věk (dle data narození).

Školský obvod spádové mateřské školy zahrnuje obec Polevsko.

Tato kritéria byla vydána pro přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Informace k návratu dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k zahájení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Dle sdělení MŠMT je od pondělí 12. dubna 2021 umožněna osobní přítomnost dětí mateřské školy, které mají povinné předškolní vzdělávání a žáků malotřídních škol ve všech ročnících. Školám je uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně neinvazivními antigenními testy (naše škola má přidělené testy LEPU RAPID). Testy budou prováděny v pondělí a ve čtvrtek.

V průběhu výuky se žáci a děti musí zdržovat v neměnných skupinách. Z tohoto důvodu bude zachován rozvrh příchodu dětí do školy:

Děti z MŠ od 6.30 h do 7.30 hodin – rodiče budou provádět svým dětem antigenní test, proto je potřeba počítat, že předávání dítěte bude trvat cca 30 minut. Rodiče čekají na výsledek antigenního testu. Pokud bude test negativní může být dítě přijato do školky, v případě pozitivního testu rodiče se svým dítětem odchází na odběry PCR testu na odběrové místo. Pokud by byl i PCR test pozitivní odchází do karantény celá skupina dětí, s níž bylo dítě předchozí dny v kontaktu. Provoz mateřské školy je do 16.00 hodin.

Žáci základní školy:

1. a 4. ročník přichází do školy v 7.40 h – v pondělí a ve čtvrtek budou provedeny testy. Pokud bude dítě na testování chybět, bude test proveden hned další den, kdy přijde do školy. (Testování se nelze vyhnout.) V případě pozitivních výsledků testů budou rodiče vyzváni, aby dítě vyzvedli ze školy a podrobili se testování PCR testem na odběrovém místě. Pokud by byl i PCR test pozitivní odchází do karantény celá třída. Při negativním výsledku testu se žák vrací do školy k běžné výuce.

2. a 5. ročník přichází do školy v 7.50 h – stejná pravidla jako u 1. třídy.

3. ročník – přichází do školy v 7.30 hodin – stejná pravidla jako u 1. třídy.

Odpolední družina je do 16.00 hodin.

Pro všechny děti, žáky a dospělé osoby pohybující se po škole platí zvýšená hygienická pravidla, tzn. ochrana nosu a úst respirátory a rouškami schválenými MZd.

Doplňující informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Vážení a milí rodiče,

zápisy do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/2022 jsou stanoveny na 14. dubna 2021. Z důvodu zajištění všech bezpečnostních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a dalších mutací je potřeba dohodnout si čas pro individuální pohovor ve škole s ředitelkou školy, buďto e-mailem:

reditel@skolapolevsko.cz

nebo telefonicky: 604 968 155 v odpoledních hodinách.

Individuální pohovory budou trvat max. 30 minut, proto bude důležité dodržovat stanovený čas příchodu do školy.

V případě, že se z nějakého důvodu nemůžete pohovoru zúčastnit (např. z důvodu karantény) je možné podat žádost o přijetí těmito způsoby

  • vyplněním žádosti a zasláním poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko
  • vyplněním žádosti a zasláním na e-mail: reditel@skolapolevsko.cz
  • vyplněním žádosti a vhozením do schránky školy, která se nachází u hlavního vchodu do školy

nejpozději do 23. dubna 2021.

Žádosti o odklad povinné školní docházky se podávají výše uvedeným způsobem. K žádosti o odklad je potřeba doložit souhlasné stanovisko dětského lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny.

Formuláře k zápisu a k odkladu je možné stáhnout :

ZÁPIS DO ZŠ

https://web.skolapolevsko.cz/zadost-o-prijeti/

https://web.skolapolevsko.cz/skolni-matrika/

https://web.skolapolevsko.cz/dotaznik-pro-rodice-zapis/

https://web.skolapolevsko.cz/souhlas-zakonnych-zastupcu/

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

https://web.skolapolevsko.cz/zadost-o-odklad/

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 je od 1. března 2021 do 21. března 2021 zakázaná osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků v základní škole.

Základní školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí a žáků v základním vzdělávání .

Ošetřovné:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Nařízení MŠMT a MZDR od 25. 2. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

Milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

              ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

              ▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

  • Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Výše uvedené se nevztahuje na:

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit)

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

Děkujeme za Vaši spolupráci, které si moc vážíme. ☺

Platby stravného a školného v roce 2021

Vážení rodiče,

platby školného a stravného v hotovosti za druhé pololetí ve školním roce 2020/2021 budou probíhat následující dny:

15. ledna- pátek

15. února – pondělí

15.  března- pondělí 

15. dubna – čtvrtek

14. května – pátek

15.června – úterý

Platby se budou vybírat v kanceláři ŠJ od 6:30 hodin do 8:00 hodin.

Odpoledne od 12:30 hodin do 15:00 hodin

Děkujeme

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážení a milí rodiče, milé děti,

            rok 2020 se blíží ke svému konci a ze skrytu celého svého srdce si přeji, aby jeho zvláštnost a výjimečnost co nejdříve skončila. Tento rok nám všem přinesl mnoho dobrého i zlého. Chtěla bych vyzdvihnout to dobré, jak se v nás projevila sounáležitost, pomoc pro druhé, obětavost a lidskost. Tak obrovské lidské hodnoty, které je potřeba ocenit. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy, jak zodpovědně přistupovali ke svým povinnostem. A hlavně Vám, milí rodiče, patří obrovské díky za pomoc při distanční výuce a pochopení a dodržování nařízených opatření. Bez vaší pomoci bychom nemohli učit, i kdybychom se snažili sebevíc.

            Do nového roku přeji všem, abychom se mohli znovu vrátit k běžnému způsobu života, mohli se scházet bez omezení a společně prožívat krásné chvíle plni života a zdraví.

            Šťastný nový rok 2021

                        Vám všem přeje

                                                                                              Mgr. Elena Průchová

                                                                                                  ředitelka školy